ورود

خویش را باور کن

خویش را باور کن

هیچکس چون تو نخواهد آمد

هیچکس چون تو نخواهد زیست

گل این باغ تو باید باشی

هیچکس چون تو نخواهد رویید

خواب و خاموشی امروز تو را

هیچکس بر تو نخواهد بخشید

هیچکس بر در این خانه نخواهد کوبید

و نگوید برخیز بهار آمده است

تو بهاری آری

خویش را باور کن

 

فردای زیبای من... جایی ست که باید آنرا ساخت آنقدر باید بزرگ شد که جهان در زیر پایمان کوچک شود. حق ما بینهایت شدن است. "شروعی تا بینهایت شدن" به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد.. سخت کوشی کلید موفقیت است، موفقیت های بزرگ نه با زور و قدرت ، بلکه با مداوامت و پشتکار حاصل می شود.